กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ระดับเขตความรับผิดชอบ กลุ่มจังหวัด ๗

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

  
             เมื่อวันศุกร์ที่ ๑  เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วม การประชุมคณะอนุกรรมการระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๗ เพื่อประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   ณ   ห้องประชุมร่มประดู่ ๒ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี อาคารอำนวยการชั้น ๒ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    โดยมี   นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๗  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีว ศึกษาจังหวัดหนองคาย ,นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ,นายภราดร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส และ นายวีระพจน์ ปรีพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

     เพื่อทำหน้าที่ประเมินและคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ ตามที่คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัดเสนอ  และเสนอผลการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการดำเนินงานตรวจสอบผลการคัดเลือกต่อไป สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาระงานพัฒนาที่ ๘  เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น/สร้างต้นแบบรุ่นพี่อาชีวะ

 

     
       

 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW