กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  
  
     
         เมื่อวันที่  ๑๕  กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  โดยมีนายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๓  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.๒  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันร่วมท้งมีเจตคติที่ดีต่อคณะผู้บริหาร คณะครู และสถานศึกษาพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

 

          
        โดยมีกิจกรรมมากมาย  เช่น  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สานสัมพันธ์พี่น้อง  น้องอำลาพี่  กิจกรรมสันทนาการ อำลาสถานบัน  เป็นต้น  พิธีการในครั้งนี้จัดขึ้นให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ๘  วาระ งานพัฒนาอาชีวะของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา วารานพัฒนาที่ ๘ เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่  ณ  ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW