ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบพิเศษ (โควตา) และระบบปกติ สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่แผนกวิชา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

       ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔   นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย  เรียนอุ่นใจ  ต้อนรับเปิดเทอม โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   คณะบุคลากรทางการแพทย์  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   รับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-๑๙   ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.  ปวส. และ ปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  ๘  และ   ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔    ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี  [ภาพถ่ายชุดที่ 1]   [ภาพถ่ายชุดที่ 2]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

      วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  จัดทำโครงการ Fix It Center (ศูนถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โวรัส โคโรนา โควิด-๑๙ มอบถุงยังชีพ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์การเกษตร  และยานยนต์  ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔  (วันเสาร์ - อาทิตย์)  ณ  เทศบาลตำบลหลุบ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

     วันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๔  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ร่่วมต้อนรับ นายวัฒนะ  พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียน การสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (Covid-19)  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

    เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประะธานในพิธี พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

หมวดหมู่รอง