ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  โดยนายกฤษดา  สุนทร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวย ๖ ท่าน คือ ๑. นายวิศวชาติ สุวรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ๒. นายมีชัย วงษา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาก่อสร้าง ๓. นายสมหมาย วูวงศ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาไฟฟ้า ๔. นายวัฒนา สุขวาสนะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการตลาด ๕. นายมนูญ ตาลอุทัย ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญ ๖. นายเพชร พลกลาง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ประกาศเกียรติคุณความดี ความเพียรพยายามในการรับราชการครบอายุ ๖๐ ปี จึงจัดแสดงมุทิตาจิต โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >>  ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์