กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

“มหกรรมอาชีวศึกษา” การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

     
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมอาชีวศึกษา” การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดแสดง แข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ตำแหน่่งผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับทีม KTC DINO Robot นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุุ์ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๓๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     
      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นำโดย นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี นายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพกาฬสินธุ์ ผู้กล่าวรายงาน

       พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการเฉลิมพระเกียติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW

 

คณะผู้บริหารสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเมินสถานศึกษานักเรียนนักศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ เขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด7

 

 

     
       เมื่อวันที่  ๗ -๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมกับคณผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เป็นอนุกรรมการ ประเมิน สถานศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ระดับ เขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด  ๗ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

 

 

 
          โดยคณะผู้ประเมินเยี่ยมชมการประเมินสถานศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แต่ละสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ แก่คณะอนุกรรมการการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ระดับ เขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัด  ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
#เรียนดีมีความสุข
#การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

 
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  
  
     
         เมื่อวันที่  ๑๕  กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  โดยมีนายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๓  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.๒  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักความผูกพันร่วมท้งมีเจตคติที่ดีต่อคณะผู้บริหาร คณะครู และสถานศึกษาพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา

 

          
        โดยมีกิจกรรมมากมาย  เช่น  พิธีบายศรีสู่ขวัญ  สานสัมพันธ์พี่น้อง  น้องอำลาพี่  กิจกรรมสันทนาการ อำลาสถานบัน  เป็นต้น  พิธีการในครั้งนี้จัดขึ้นให้สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ๘  วาระ งานพัฒนาอาชีวะของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา วารานพัฒนาที่ ๘ เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่  ณ  ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 
 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW