กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

  เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันดำเนินโครงการอาชีวะ ข่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖  โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ช่่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็นแก่ประชาชนผู้ที่เดินทาง  ณ  บริเวณจุดพักรถ ปั้ม ปตท.โนนตาล จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.