ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

  

    เมื่อวันที่่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เมืองกาฬสินธุ์  สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และสนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับความร่วมมือการจัดการศึกษา พัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ  ชัยวัฒน์  นายอำเภอเมื่องกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ซึ่งมี  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์