กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

  เมื่อวันที่ ๕-๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เลื่่อนเป็นวิทยฐานะ   สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นางสาวปรัชญา  คนธขจร  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร