กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

     เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสรฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายอธิป ศรีบรรเทา รองผู้อำนวยการ วท.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ , ปวส.๑ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.