กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสมภาร มีอุเทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)" ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมี นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศบาลตําบลบึงวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งเป็นการบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนสร้าง อบรม ต่อยอด และการสร้างอาชีพใหม่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์