กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

         เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค กส. ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนายสมภาร มีอุเทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กส.    ผู้กล่าวรายงาน เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนพัฒนา รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะ สมรรถนะผู้เรียน และพบครูประจำแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.๑ และปวส.๒  ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์