กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

   
    เมื่อวันพุธที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ดร.อธิป ศรีบรรเทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และหัวหน้าแผนกวิชา 
 

       เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 84 พรรษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการรวบรวมแผนปฏิบัติราชการจากงานและสาขาวิชา นำมาจัดทำแผนของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดขอบเขต ทิศทางการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา การบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา  การของบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา