กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

“มหกรรมอาชีวศึกษา” การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

     
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมอาชีวศึกษา” การประชุมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประกวดแสดง แข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  
 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมฯ มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา