กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 
   เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานรายการต่างๆต่อไป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW