กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

   
          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ให้เติบโตสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทําขึ้น ระหว่างองค์กรภาคเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและวิสาหกิจในจังหวัด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

โดยประสานความร่วมมือ เป็นแหล่งข้อมูลระหว่างกัน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาทักษะสําคัญ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบมืออาชีพ ในการรับนักศึกษาของสถานศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพหรือสมัครงานในแต่ละตําแหน่งที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาสนใจ

 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW