กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

การประชุมหารือแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ (จีน)

   
       เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.อธิป ศรีบรรเทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิรุติ สีลาจันทร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ นายคณิต แวงเลิศ หัวหน้างานความร่วมมือ เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทาง การจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ(จีน) ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายไทย) Assoc. Prof. Geng Jun รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายจีน) และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จรรยา พาบุ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะภาษาจีน นำไปสู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

 
   ซึ่งผลการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ(จีน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ นำไปสู่การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโอกาสต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๘ วาระงานพัฒนาอาชีวะ ด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการศึกษาและทำงาน (Language Skills)


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW