7 สิงหา ประชามติ รวมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง  “ออกเสียงประชามติ”  ในวันที่7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00