กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส. มอบหมายให้ นายกฤษดา สุนทร รองผู้อำนวยการ วท.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.