กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

  

    เมื่อวันที่่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เมืองกาฬสินธุ์  สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และสนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับความร่วมมือการจัดการศึกษา พัฒนาอาชีพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ  ชัยวัฒน์  นายอำเภอเมื่องกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ซึ่งมี  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี  >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์