กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมการตรวจราชการและประชุมรับฟังการรายงานสรุปผล

การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์    
       
       เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.อธิป ศรีบรรเทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการรับตรวจราชการและประชุมรับฟังการนำเสนอรายงานสรุปผล การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  กรณีปกติ  รอบที่  ๑ ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็นประธานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในพิธีเปิด

     ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากร จากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการตรวจราชการทั้งสิ้น 10 แห่งด้วยกัน ซึ่งผลการตรวจราชการและการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 
       

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ITC
KTCNEW