ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

      วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา  จัดทำโครงการ Fix It Center (ศูนถาวร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โวรัส โคโรนา โควิด-๑๙ มอบถุงยังชีพ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์การเกษตร  และยานยนต์  ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔  (วันเสาร์ - อาทิตย์)  ณ  เทศบาลตำบลหลุบ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

     วันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๔  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ร่่วมต้อนรับ นายวัฒนะ  พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียน การสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (Covid-19)  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

    เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประะธานในพิธี พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

หมวดหมู่รอง