ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

           เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายทรงพล    ใจกริ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ครูเกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า   โดยคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี    >> ดูภาพถ่าย    (ชุดที่ 1)    (ชุดที่ 2)    (ชุดที่  3)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานและหวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

     
       เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  ณ  ห้อง
เจ้าเมือง  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
 
 
 

           วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้  >> ดูภาพถ่าย
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

หมวดหมู่รอง