ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

  เมื่อวันที่ ๕-๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เลื่่อนเป็นวิทยฐานะ   สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานชำนาญการพิเศษ  ได้แก่  นางสาวปรัชญา  คนธขจร  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร