ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

                เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ อศจ.กาฬสินธุ์ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา คณะผู้บริหาร คณะครู และสถานประกอบการที่รวมในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายอนิรุทธ์ จันทมูล ผู้กล่าวรายงานดำเนินโครงการฯ ซึ่งรับเกียรติ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์